Hufiec ZHP Milanówek

18 Drużyna Harcerska "Słowianie"


18 Drużyna Harcerska "Słowianie" działa przy Szkole Podstawowej nr. 1 w Milanówku, gromadząc na swoich zbiórkach dzieci z klas IV-VIII. 

Drużynowym jest dh. Adam Umiastowski pwd.

Zbiórki odbywają się w siedzibie hufca (Milanówek ul. Królewska 69, wejście od ul. Szkolnej) w każdą środę w godzinach 18:15-19:45


W związku z panującą sytuacją w kraju i na świecie, prosimy o przynoszenie na każdą zbiórkę poniższego oświadczenia:


Wzór oświadczenia zdrowotnego dla niepełnoletnich członków ZHP

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani, jako rodzice/prawni opiekunowie małoletniego/małoletniej:

(imię i nazwisko niepełnoletniego członka ZHP)
będącego/będącej członkiem Związku Harcerstwa Polskiego w związku z rozpoczęciem organizacji zbiórek harcerskich, a także chęcią uczestnictwa wskazanej powyżej osoby w tych zbiórkach oraz innych formach pracy harcerskiej, mając na uwadze ciągle obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii , niniejszym oświadczamy, co następuje:
1. U wskazanej powyżej osoby, nie występują objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;

2. W ostatnich 14 dniach przed dniem sporządzenia niniejszego oświadczenia, wskazana powyżej osoba (*niepotrzebne wykreślić):

o nie przebywał/nie przebywała na kwarantannie, a także nie miał/nie miała świadomego kontaktu i nie zamieszkiwał/nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie, niezależnie od formy tej kwarantanny;
o skierowany był/skierowana była na kwarantannę w dniu ………………………, przy czym dnia ……………………………. przeprowadzono u nieg/niej test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, który dał wynik NEGATYWNY i w związku z powyższym, z dniem …………………… został/została zwolniona z obowiązku dalszego przebywania na kwarantannie;

3. Wskazana powyżej osoba nie miała świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz chorującą na COVID-19;

4. Mamy pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w trakcie udziału w formach pracy ZHP oraz będącą konsekwencją tego zakażenia możliwością zachorowania na COVID-19;

5. Mamy pełną świadomość tego, że czynnikiem zwiększającym ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a tym samym zachorowania na COVID-19, jest chorowanie na choroby przewlekłe;

6. W związku z zamiarem uczestnictwa w zbiórkach oraz innych formach pracy harcerskiej przez wskazaną powyżej osobę, zobowiązujemy się do zapewnienia jej, we własnym zakresie, środków ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w ZHP wytycznymi.

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów:

Miejscowość:

Data:

Czytelne podpisy:

Informujemy, że niniejsze oświadczenie będzie przechowywane przez okres 3 lat od daty podpisania.

[2] W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 ze zmianami)


ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.