Hufiec ZHP Milanówek

Zgody na Biwak

Dla Zuchów

ZGODA NA UCZESTNICTWO

 

 

  

Ja,niżej podpisana(y)..........................................................................................................................................................................

legitymujący się dowodem osobistym numer................................................................................................................

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko dziecka) ........................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

w Biwaku Hufca ZHP Milanówek, który odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Milanówku w dniach 11.06.2022 od godz. 9.00 do 12.06.2022 do godz. 11.00 organizowanym przez Komendę Hufca ZHP Milanówek.

 

 

 

 

……………….....................………………..……

podpis rodzica/prawnego opiekuna

Tel.


Dla Harcerzy

ZGODA NA UCZESTNICTWO

 

  

 

Ja,niżej podpisana(y)..........................................................................................................................................................................

legitymujący się dowodem osobistym numer................................................

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko dziecka) .................................................................................................

w Biwaku Hufca ZHP Milanówek, który odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Milanówku w dniach 10.06.2022 od godz. 18.00 do 12.06.2022 do godz. 11.00 organizowanym przez Komendę Hufca ZHP Milanówek.

 

 

 

 

……………….....................………………..……

podpis rodzica/prawnego opiekuna

Tel.


ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.