Hufiec ZHP Milanówek

Warunki uczestnictwa Obóz Harcerski

Warunki uczestnictwa

 

 

Nazwa formy Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Harcerska Akcja Letnia Hufca Milanówek

Typ formy Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

obóz stały

 

Dane organizatora)

Hufiec ZHP Milanówek

 

Adres formy Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Hufca ZHP Lubliniec w Kokotku ul. Pusta Kuźnica 23, 42-700 Lubliniec

 

Czas trwania

02.07.2022 – 15.07.2022

 

Data i godzina wyjazdu

02.07.2021

8.00

Miejsce wyjazdu

Zbiórka przy Hufcu od ul. Szkolnej

 

Data i godzina powrotu

15.07.2021

18.00-20.00

Miejsce powrotu

Magazynu hufca Turczynek (na przeciwko boiska Milanu

 

Kontakt do kierownika formy Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Bożena Osiadacz – 502 20 28 41

Piotr Kowalczyk – 601 69 92 78

 

 

Kontakt z kadrą podczas formy

j.w.

 

Uczestnicy są objęcie ubezpieczeniem NNW

 

 

Warunki socjalne podczas formy Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Obóz zorganizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi (Obóz zostanie przeprowadzony zgodnie Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży). Uczestnicy obozu (harcerze) będą spali w namiotach typu „10”. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji bieżącą, zimna wodę oraz możliwość korzystania z podgrzanej wody do mycia – mycie odbywa się w łazienkach w budynku. Uczestnicy będą korzystać z pionierki sami budować pionierkę obozową, brama ogrodzenie. Na terenie obozu będą do dyspozycji toalety. Uczestnicy będą pełnili służbę pomocniczą w zorganizowanej kuchni obozowej nakrywanie i sprzątanie po posiłkach.

 

Zakwaterowanie w namiotach do 6 osób 

Uczestnicy mają zapewniony dostęp do mydła, płynu dezynfekującego oraz ciepłej wody.

Koszt obozu, terminarz wpłat

Całkowity koszt pobytu uczestnika w wypoczynku wynosi:


a) dla harcerzy, w terminie: 02.07.2022–15.07.2022: 1300,00 PLN

Odpłatności można dokonywać w ratach:


Zaliczka płatna do: 31.05.2022 - 300 PLN (zaliczka bezzwrotna)

Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto Hufca ZHP Milanówek, nr rachunku bankowego 80 1240 1138 1111 0010 2998 8548, tytuł wpłaty: DSCZ-HAL2021-Imię i Nazwisko uczestnika

 

Pozostała kwota płatna do: 26.06.2022 - 1000 PLN (lub korzystając z bonu turystycznego (500,00 PLN), płatne do 26.06.2022)

Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto Hufca ZHP Milanówek, nr rachunku bankowego 80 1240 1138 1111 0010 2998 8548, tytuł wpłaty: DSCZ-HAL2021-Imię i Nazwisko uczestnika

 

Wykorzystując Bon Turystyczny, pozostała kwota płatna do: 26.06.2021 różnica kwoty 500,00 PLN – opłata z Bonu Turystycznego płatne do 26.06.2021

Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto Hufca ZHP Milanówek, nr rachunku bankowego 80 1240 1138 1111 0010 2998 8548, tytuł wpłaty: DSCZ-HAL2021-Imię i Nazwisko uczestnika

 

Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:


·     zakwaterowanie w w/w warunkach,

·     wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja,

·     opieka kadry opiekuńczej (w tym wychowawców, ratownika, pielęgniarki);

·     ubezpieczenie od NNW,

·     program zgodny z Harcerskim Systemem Wychowawczym,

·     Wycieczkę wyjazdową, w zależności od obowiązujących w czasie wypoczynku zasad bezpieczeństwa.

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika


Mundur harcerski

Mały plecak, bidon, ew. termos

Czapka z daszkiem (obowiązkowa)

Bluza lub ciepły sweter ( min. 2 sztuki)

Kurtka przeciwdeszczowa

buty: sportowe, kalosze, przewiewne (sandały)

T-shirt (według uznania)

Krótkie i długie spodnie (minimum po 2 pary)

Bielizna osobista (co najmniej na tydzień)

Pidżama, dres do spania

Kosmetyki: (szczoteczka do zębów, pasta, szampon, płyn pod prysznic, krem do opalania, środek przeciw komarom (obowiązkowe), klapki pod prysznic.

Przybory do szycia

Latarka

2 Ręczniki (ewentualnie jeden dodatkowy na kąpielisko)

Kostium kąpielowy

Zeszyty A5 do zapisywania najważniejszych informacji

Śpiewnik harcerski (jeśli ktoś posiada)

Piórnik (długopis, ołówek, kredki)

Rozsądne kieszonkowe

Rękawiczki robocze

Dobry humor

 

Środki ochrony osobistej środki do dezynfekcji rąk np. żele/płyny/chusteczki antybakteryjne)


Posiłki

Liczba posiłków
w ciągu dnia

4 posiłki (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja)

Sposób przygotowania

Posiłki przygotowują kucharki, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i badania lekarskie. Posiłki przygotowywane są w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, w którym zainstalowano niezbędny sprzęt zgodnie z wymogami sanitarnymi. Kuchnia utrzymywana jest w czystości. Posiłki przygotowywane są w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami (Wyżywienie przygotowane zgodnie z normami, zasadami i wymaganiami żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży).

 

Organizacja żywienia jest dostosowana do istniejących warunków higieniczno-sanitarnych.

 

Rodzaj posiłków

(śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja)

1.     Śniadania i kolacje - pieczywo mieszane (pszenne, żytnie lub mieszane).

2.     Urozmaicone składniki – wędliny, sery, mięso, ryby, jajka itp.

3.     Witaminy – owoce i warzywa.

4.     Do picia – herbata, kakao, kawa zbożowa, jogurty itp.

5.     W każdym z posiłków znajdują się warzywa surowe lub gotowane.

6.     Urozmaicony jadłospis


Sytuacje nadzwyczajne

1.     ZHP oraz uczestnik nie są odpowiedzialni za naruszenie obowiązków będących konsekwencją zakwalifikowania danej osoby jako uczestnika wypoczynku organizowanego przez ZHP na podstawie przepisów oświatowych w sytuacji, w której taki stan rzeczy spowodowany jest działaniem siły wyższej.

2.     Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od ZHP oraz uczestnika, a także niemożliwe do przewodzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne, kataklizmy społeczne, itp., które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, a których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności.

3.     ile więc okoliczność rozumiana jako siła wy sza wystąpi, a dodatkowo ta okoliczność będzie zasadniczo utrudniać (lub uniemożliwiać) zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, istnieje obowiązek poinformowania o tym drugiej strony na piśmie. W takim wypadku:

a.     O ile działanie siły wyższej będzie zasadniczo utrudniać zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, to wówczas strony uzgodnią wspólnie działania, jakie mogą być podjęte w celu usunięcia skutków działania siły wyższej, celem umożliwienia zorganizowania wypoczynku przez ZHP dla uczestnika;

b.     O ile działanie siły wyższej uniemożliwi zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, to w takim przypadku stosunek prawny łączący ZHP oraz uczestnika wygasa.

4.     W przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit. b, uczestnikowi nie przysługują względem ZHP jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące skutkiem tego, że dany wypoczynek nie doszedł do skutku. W takim przypadku uczestnik, w związku z wcześniej dokonaną na rzecz ZHP wpłatą, może domagać się zwrotu kwoty faktycznie przez niego wpłaconej, przy czym kwota ta będzie pomniejszona o rzeczywiste koszty poniesione przez ZHP na poczet wypoczynku organizowanego dla uczestnika.

5.     Uczestnik jednocześnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że na dzień wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego ZHP z uczestnikiem, w związku z wystąpieniem siły wyższej, może zaistnieć sytuacja, w której cała dokonana przez uczestnika wpłata została już wydatkowana na poczet organizowanego dla niego wypoczynku, a także sytuacja, w której ZHP wydatkował na poczet wypoczynku organizowanego dla uczestnika kwotę wyższą, niż przez niego wpłacona, a to z uwagi na zaległości uczestnika we wpłatach. W tym ostatnim przypadku, mimo wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego ZHP z uczestnikiem, w związku z działaniem siły wyższej, obowiązkiem uczestnika jest uzupełnienie tych wpłat.

6.     Uczestnik zwolniony jest z obowiązku płatności kwot, których wymagalność przypada po dniu wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego ZHP z uczestnikiem, w związku z wystąpieniem siły wyższej.

7.     W sytuacji, w której ZHP oraz uczestnik nie będą w stanie uzgodnić działań, o których mowa w pkt 3 lit. a, to także wówczas stosunek prawny łączący ZHP oraz uczestnika wygasa i zastosowanie znajdują pkt 4-6 powyżej.

Dodatkowe informacje

Podczas Obozu Harcerskiego niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Hufca ZHP Lubliniec w Kokotku ul. Pusta Kuźnica 23, 42-700 Lubliniec wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów prawnych. (Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora formy Harcerskiej Akcji Letniej przed wyjazdem.)

 Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami uczestników niepełnoletnich dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane w karcie kwalifikacyjnej wraz z dodatkiem. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia uczestnika.

 

·     Obóz jest przedsięwzięciem wspólnym i wszyscy członkowie drużyn i gromad są tak samo odpowiedzialni za jego powodzenie i dobrą atmosferę. Na obozie nie ma podziału na „korzystających z wypoczynku” i „organizujących wypoczynek”, choć oczywiście obowiązki instruktorów, wychowawców wypoczynku oraz personelu gospodarczego są większe. Na obozie będzie ratownik wodny i opieka medyczna. Obóz zapewnia cztery posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację). Posiłki są przygotowywane przez dyżurujących uczestników obozu pod nadzorem fachowego personelu. Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków.

·     Uczestnicy obozu-harcerze są zobowiązani uczestniczyć w załadunku sprzętu przy transporcie na miejsce obozowania, w załadunku sprzętu pod koniec trwania obozu oraz w rozładunku w magazynie pod koniec trwania obozu (wieczorem ostatniego dnia obozu) lub tuż po zakończeniu obozu. Nieobecność musi być uzgodniona z komendantem podobozu lub drużynowym.

·     Uczestnicy obozu – harcerze – sami rozstawiają dla siebie namioty (typu duża 10), budują urządzenia namiotowe, uczestniczą w budowie wspólnie wykorzystywanych urządzeń obozowych (świetlice, elementy wystroju obozu itp.). Uczestnicy będą spali na łóżkach typu „kanadyjka”). Przy końcu obozu całe wyposażenie jest wspólnymi siłami demontowane, a namioty zwijane. Prace te są wykonywane z wykorzystaniem narzędzi takich jak piła, młotek, toporek, szpadel itp. Uczestnicy są szkoleni i wykorzystują umiejętności cięcia, rąbania, wbijania i wyciągania gwoździ, kopania, wiązania prostych węzłów. Przed przystąpieniem do pracy uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpiecznej pracy, niemniej możliwe są urazy związane z korzystaniem z narzędzi i wykonywaniem wymienionych prac. Wszystkie powyższe działania są elementami harcerskiego procesu wychowania.

·     Harcerki i harcerze pełnią, wg. ustalonego grafiku, służby obozowe: kuchenną (ich wydawanie, sprzątanie i zmywanie sprzętu kuchennego, ), wartowniczą (dozór terenu obozu w dzień i w nocy).

·     Harcerki i harcerze są podzieleni na zastępy, które są najmniejszymi jednostkami organizacyjnymi na obozie. Zastęp jest zakwaterowany w jednym namiocie, większość zadań programowych, czynności organizacyjnych i porządkowych oraz służb jest wykonywana zastępem. Zastępem dowodzi zastępowy - doświadczony rówieśnik lub nieco starszy uczestnik, którego zadaniem jest kierowanie zastępem i który jest uprawniony do wydawania członkom zastępu niezbędnych poleceń.

·     Specyfika pracy harcerskiej polega na tym, że niejednokrotnie zastępy lub inne zespoły uczestników wykonują zadania na terenie obozu lub poza nim, w okolicy obozu, pod kierownictwem wyłącznie małoletniego zastępowego lub innego bardziej doświadczonego harcerza, bez bezpośredniego nadzoru osób dorosłych. Instruktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników przez cały czas i organizują zajęcia z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

·     Uczestnicy obozu mogą posiadać telefony komórkowe przy sobie. Za telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczy kadra obozu nie ponosi odpowiedzialności.

·     Jeżeli uczestnik zażywa stale leki, należy przy wyjeździe przekazać je instruktorowi w podpisanym opakowaniu, wraz z pisemną informacją o sposobie dawkowania i zgodzie na ich podawanie.

·     Informujemy, że podczas trwania obozu zainteresowanym uczestnikom postaramy się zapewnić możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych kościoła rzymskokatolickiego, tj. w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, w najbliższym kościele.

Regulaminy obowiązujące podczas formy HALiZ


I. REGULAMIN UCZESTNIKA

1. Uczestnik obozu ma prawo: 

-          korzystania ze wszystkich urządzeń obozowych znajdujących się na terenie zgrupowania, 

-          zgłaszania kadrze uwag o programie oraz organizacji zajęć, które będą w miarę możliwości uwzględniane, 

-          do udziału w zajęciach programowych organizowanych dla danej grupy wiekowej.

2. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek: 

-          bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym podczas obozu regulaminom uczestnika, kąpieli, transportu, poruszania się po drogach, służby oraz ochrony przeciwpożarowej. 

-          podporządkowania się instruktorom i wychowawcom, 

-          przestrzegania ustalonego rozkładu dnia, brania udziału w zajęciach, wyznaczonych służbach, życiu swojego obozu, 

-          szanowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem sprzętu obozowego i osobistego (Komenda obozu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenie sprzętu elektronicznego należącego do uczestnika), 

-          utrzymania czystości i porządku na terenie miejsca zakwaterowania oraz w obiektach ogólnodostępnych (latrynach, stołówkach itp.), 

-          kulturalnego zachowania się w stosunku do wszystkich osób, zgodnego z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

-          dostosować się do zasad bezpieczeństwa sanitarnego

3. Uczestnikom obozów zabrania się: 

-          posiadania i palenia papierosów (papierosów elektronicznych), 

-          posiadania i picia napojów alkoholowych, 

-          posiadania i brania środków odurzających, 

-          posiadania materiałów pirotechnicznych, replik broni i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu uczestników, 

-          samowolnego oddalania się z terenu obozu oraz od zespołu, 

-          samowolnego zbliżania się do zbiorników i cieków wodnych, samowolnej kąpieli w nich, kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru opiekuna z uprawnieniami wychowawcy lub instruktora,

4. Ustala się następujące kary za nieprzestrzeganie regulaminu: 

-          upomnienie uczestnika w obecności grupy, 

-          nagana z ostrzeżeniem, 

-          usunięcie z obozu. 

Naruszenie przez uczestnika regulaminu dotyczącego bezpieczeństwa – w szczególności zasad zbliżania się do wody, samowolnego oddalenie się od grupy, niepoinformowanie kadry o oddaleniu się z podobozu może skutkować usunięciem z obozu. 

5. Ustala się następujące nagrody za wyróżniającą postawę na obozie:

-          pochwała uczestnika w obecności grupy

-          pochwała w rozkazie dziennym

-          pochwała w rozkazie zamykającym obóz

 

II. REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH I WYCIECZEK

1. W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się rozkazom i zaleceniom prowadzącego - wyznaczonego przez komendanta obozu. 

2. Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku podanym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami, na przedzie grupy zawsze idzie prowadzący wycieczkę, następnie najmłodsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu pozostałym, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy wycieczki i jeden z instruktorów/wychowawców! 

3. Kolumna porusza się według następujących zasad:

Zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika.

Należy pamiętać, że kolumna pieszych składająca się z dzieci powyżej 10 roku życia porusza się prawą stroną jezdni. Liczba osób idących w kolumnie obok siebie nie może przekroczyć czterech osób (pod warunkiem, że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni), zaleca poruszanie się kolumną dwuosobową. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 metrów, a odstępy między kolumnami nie mogą być mniejsze niż 100 m.

Przy ograniczonej widoczności prowadzący kolumnę pieszych (poruszający się po lewej stronie kolumny - bliżej drogi) musi świecić latarką o barwie koloru białego w przód, natomiast ostatnia osoba będąca w kolumnie powinna świecić latarką o barwie koloru czerwonego do tyłu.

W przypadku, gdy długość kolumny pieszych przekracza 20 m, niezależnie od warunków pogodowych prowadzący i zamykający kolumnę pieszych zobowiązany jest mieć na sobie element odblaskowy. Osoby idące w kolumnie przy skrajnej stronie ulicy (lewa strona) muszą nieść dodatkowe latarki barwy koloru białego rozmieszczone w odległości między sobą nie większą niż 10 m.

W trakcie mgły poruszanie się kolumny pieszych jest ZABRONIONE.

W przypadku kolumny pieszych składającej się z dzieci w wieku do lat 10, poruszanie się kolumny odbywa się lewą stroną jezdni a tworzące je osoby obligatoryjnie poruszają się dwuosobowo. W przypadku w/w kolumny pieszych przy niedostatecznej widoczności na drodze poruszanie się kolumny jest zabronione.

7. W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub innych szlakach przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach wyznaczonych lub przewidzianych przepisami. 

8. Nie wolno: 

-          odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego, 

-          maszerować po jezdni kolumną pieszych do lat 10 w warunkach niedostatecznej widoczności, 

-          prowadzić po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

9. Podczas wycieczki lub rajdu jeden opiekun powinien przypadać na maksymalnie: 

-          10 uczestników (turystyka kwalifikowana, np. górska), 

-          15 uczestników przy innych formach, m. in. z wykorzystaniem publicznych środków komunikacji.

 

III. REGULAMIN PRZECIWPOŻAROWY

1. Za stan bezpieczeństwa pożarowego odpowiada komendant zgrupowania, kadra zgrupowania, kadra instruktorska oraz wszyscy uczestnicy obozu. 

2. Każdy harcerz ma obowiązek znać przyczyny powstawania pożarów, zasady zapobiegania im oraz sposoby zachowania się w przypadku pożaru. Każdy uczestnik, jeżeli zauważy/poczuje dym (pożar) lub przyczynę mogącą spowodować jego powstanie, natychmiast zawiadamia o tym instruktora. 

3. W każdym podobozie musi znajdować się stanowisko z oznakowanym sprzętem przeciwpożarowym (łopaty, gaśnice, wiadra, siekiery). 

4. Sygnałem alarmu przeciwpożarowego są cztery długie gwizdki i sygnał głosowy: „alarm pożarowy”.

5. W wypadku powstania pożaru należy zachować spokój, w razie konieczności ewakuować uczestników pod opieką kadry. Uczestnicy opuszczają namioty i zbierają się na placu apelowym, po czym całym obozem, pod opieką kadry, udają się na plac apelowy zgrupowania (usytuowany na polanie nad kanałem). Podobozy usytuowane na tzw. „nowym terenie” mają osobne miejsce zbiórki na polanie nad kanałem.

6. Komenda zgrupowania bezzwłocznie zawiadamia o pożarze Straż Pożarną. Członkowie kadry i pełnoletni członkowie drużyny zgrupowania, niezajmujący się ewakuacją uczestników, mają obowiązek przystąpienia do gaszenia pożaru za pomocą posiadanego sprzętu.  

7. Po przybyciu Straży Pożarnej na miejsce należy bezwzględnie podporządkować się rozkazom prowadzącego akcję i ściśle z nim współpracować. Po ukończeniu akcji sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia i środki gaśnicze należy bezzwłocznie przygotować do następnego użycia. 

8. Ustalenia porządkowe

a) Na obozie zabrania się: 

-          rozpalania ognisk przez uczestników bez nadzoru kadry, 

-          rozpalania ognisk w odległości mniejszej niż 100 m od drzew, krzewów, urządzeń obozowych,

-          chodzenia z otwartym ogniem po lesie i posługiwania się nim (pochodnie, świece, lampy naftowe) w namiotach i innych pomieszczeniach zamkniętych. Wyjątkiem od tej zasady są lampy gazowe, używane w komendach podobozów,

-          zaśmiecania lasu puszkami po konserwach, butelkami, szkłem, papierem itp. 

-          używania do rozpalania ognisk chemicznych środków łatwopalnych,

-          przenoszenia, przechowywania i używania w namiotach materiałów łatwopalnych i żrących (np. świeczka, spirala na komary),

-          instalowania urządzeń elektrycznych bez zgody komendanta podobozu,

-          dokonywania napraw sieci urządzeń elektrycznych przez osoby nie upoważnione. 

b) Ogniska harcerskie 

-          odległość ogniska od lasu, zabudowań, namiotów, stogów siana, stert drzewa itp. nie może być mniejsza niż 100 m. Na terenie zgrupowania ogniska wolno palić tylko w wyznaczonym miejscu, 

-          przy wyborze miejsca należy uwzględnić kierunek wiejącego wiatru oraz zwracać uwagę, aby iskry nie były wznoszone w kierunku zabudowań, stogów siana itp. 

-          miejsce na ognisko należy oczyścić z chrustu, ściółki itp. i wysypać je piaskiem, 

-          wyznaczyć jednego lub dwóch "strażników ognia", których zadaniem będzie stałe czuwanie nad ogniskiem, 

-          w pobliżu ogniska zgromadzić sprzęt do zasypania ognia,

-          po zakończeniu ogniska należy zgasić ogień, popiół zaś przysypać ziemią lub zalać wodą. 

c) Inne

-          komendanci podobozów mają obowiązek przeprowadzenia na początku każdego turnusu próbnego alarmu przeciwpożarowego,

-          niniejsze zasady mogą być uzupełniane bieżącymi zarządzeniami komendanta zgrupowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

IV. REGULAMIN SŁUŻBY

1. Służbę w obozie pełnią wyznaczone przez komendanta zastępy. Okres służby trwa dwadzieścia cztery godziny i obejmuje:

-          pomoc w kuchni,

-          wartę dzienną,

-          wartę nocną.

2. Służba zastępu zaczyna się o 16:00 rano i kończy o 16:00 rano dnia następnego.

3. Między okresami służby zastępu winna nastąpić minimum czterodniowa przerwa na odpoczynek.

 

V. REGULAMIN ZASTĘPU SŁUŻBOWEGO

1. Za właściwe pełnienie służby przez zastęp służbowy odpowiedzialny jest instruktor służbowy. Wyznacza się go spośród pełnoletnich instruktorów lub wychowawców kolonijnych.

2. Do obowiązków instruktora (zastępowego) należy: 

-          pilnowanie porządku i czystości w wartowni i na terenie obozu - wydawanie zastępom służbowym i poszczególnym harcerzom poleceń w sprawie porządkowania zajmowanych terenów, namiotów itp., 

-          sprawiedliwy i słuszny podział czynności zastępu służbowego między jego członków, 

-          sporządzanie listy wart dziennych i nocnych i wywieszanie jej na tablicy rozkazów, w wartowni, na tablicy ogłoszeń

3. Do obowiązków zastępu służbowego należy:

-          pomoc w wydawaniu posiłków, 

-          utrzymywanie w czystości w otoczeniu kuchni i stołówki, 

-          pełnienie służby w ciągu dnia według zarządzeń instruktora służbowego, 

-          pełnienie służby wartowniczej.

-          zmycie stołów po posiłkach,

-          jeśli to konieczne, zmycie również ławek.

 

VI. REGULAMIN SŁUŻBY WARTOWNICZEJ

1. Służba wartownicza ma zapewnić wszystkim uczestnikom obozu spokój i bezpieczeństwo.

2. Pełnią ją harcerze z zastępu służbowego, wymienieni w wykazie wart zatwierdzonym przez komendanta podobozu wystawiającego zastęp służbowy. Wykaz jest wywieszony na tablicy ogłoszeń. W dzień wartownicy są umundurowani regulaminowo, z nakrytą głową, zaś w nocy pełnią służbę w mundurach. 

-          Jednoosobowe warty dzienne, ze zmianami co dwie godziny, czuwają od 7:00 do 22:00. 

-          W godzinach od 22.00 do 24.00 wartę nocną pełni wyznaczona czwórka zuchów pod opieką jednego z członków kadry zuchowej, zadaniem ich jest patrolowanie terenu zgrupowania (bloku kuchennego, podobozów na terenie głównym oraz okolicy magazynów). 

-          Od 24.00 do 7.00 trwa warta nocna harcerzy z drużyny służbowej, w trzyosobowych zmianach, z których żadna nie może przekroczyć 2 godzin. Zmiana warty w obecności zastępowych obu zastępów służbowych, ew. instruktora służbowego, odbywa się o godzinie 07:00. 

-          Podczas zmiany warty warta schodząca przekazuje raport z warty, w formie ustnej bądź - w razie konieczności - pisemnej. Raport powinien być przedstawiony komendantowi zgrupowania najpóźniej do śniadania.

3. Do obowiązków wartowników należy:

-          stała czujna obserwacja na wyznaczonym posterunku, dokonywanie obchodu po terenie wskazanym przez instruktora służbowego,

-          poinformowanie kadry w razie naruszania przez uczestników porządku lub ciszy nocnej, 

-          niezwłoczne powiadomienie instruktora służbowego lub komendanta obozu o chęci wejścia na teren obozu osoby spoza obozu,

-          niezwłoczne powiadomienie instruktora służbowego lub komendanta obozu o zauważeniu czegoś podejrzanego w pobliżu obozu, gdy zachodzi nagła konieczność zaalarmowania całego obozu (pożar, kradzież itp.),

-          budzenie w ustalonym czasie kucharza, instruktora służbowego lub komendanta obozu i zastępu służbowego,

-          opieka nad znajdującym się na wartowni sprzętem,

-          obsługa łącznicy telefonicznej (ewentualnie),

-          prowadzenie zeszytu wejść/wyjść przez bramę główną zgrupowania.

 

VII. REGULAMIN SANITARNY OBOZU

1. Za porządek i czystość na terenie obozu odpowiada komendant obozu, który ustala zakres odpowiedzialności dla kadry wychowawczej i personelu gospodarczego obozu.

2. Kadra obozu obowiązana jest do prowadzenia pracy zdrowotno-wychowawczej z uczestnikami, w tym również w zakresie porządku, czystości i higieny.

3. Prace porządkowe wykonują zastępy służbowe, nadzorowane przez instruktora służbowego. Instruktor służbowy ustala zadania dla zastępów służbowych w porozumieniu z komendą obozu, pielęgniarką, kwatermistrzem.

4. Komendant obozu dokonuje codziennie przeglądu czystości na terenie obozu.

5. Za czystość w namiotach odpowiadają ich mieszkańcy, zobowiązani do codziennego, starannego słania łóżek, trzepania koców, do utrzymywania ładu na półkach i w plecakach.

6.  Za stan sanitarny zespołu służby zdrowia odpowiada personel medyczny. Za bieżący stan sanitarny części żywieniowej odpowiada kwatermistrz lub inna osoba zgodnie z zakresem odpowiedzialności ustalonym przez komendanta obozu, przy czym personel medyczny prowadzi stały nadzór nad utrzymaniem standardów części żywieniowej.

9. Uczestnicy mają zapewniony dostęp do miejsc w których mogą myć ręce mydłem i wodą oraz kąpieli.

 

VIII. REGULAMIN TRANSPORTU

1. Zalecane jest, by za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych osoby z chorobą lokomocyjną na pół godziny przed skorzystaniem ze środka transportu zażyły Aviomarin. W przypadku podróży autokarem osoby z chorobą lokomocyjną siadają z przodu;

2. Z drzwi autokaru i z pociągu uczestnicy wysiadają pojedynczo na lewą stronę, najpierw osoby znajdujące się bliżej wyjścia, potem siedzący dalej, po wyjściu należy odsunąć się od drzwi, aby nie utrudniać wysiadania innym;

3. Podczas wsiadania do autokaru zajmuje się miejsca od końca;

4. W środkach transportu PKP i PKS wszyscy uczestnicy wsiadają i wysiadają jednymi, wskazanymi przez kadrę drzwiami i są liczeni przez osobę z kadry odpowiedzialną za przejazd;

5. Podczas podróży pociągiem wszyscy uczestnicy znajdują się w przedziale wyznaczonym przez osobę z kadry odpowiedzialną za przejazd;

6. W razie konieczności skorzystania z toalety należy niezwłocznie powiadomić o tym kadrę;

7. Podczas podróży uczestnicy bezwzględnie podporządkowują się poleceniom kadry.

8. Osoby odprowadzające dzieci nie mogą wchodzić do środka transportu przeznaczonego do przewozu uczestników.


 IX. REGULAMIN KĄPIELI

1.     Kąpiel indywidualna jest surowo zabroniona.

2.     Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu w grupach po 10 osób, pod opieką ratowników oraz komendanta obozu lub wychowawców i w miarę możliwości pielęgniarki. 

3.     Wszyscy biorący udział w kąpieli muszą uprzednio uzyskać zgodę pielęgniarki obozowej. 

4.     Kąpiel rozpoczyna się i kończy na sygnał podany przez prowadzącego kąpiel: krótki gwizdek na rozpoczęcie kąpieli (1 s), długi gwizdek na jej zakończenie (4s). Dwa krótkie gwizdki oznaczają „uwaga” i są sygnałem dla kąpiących się do natychmiastowego zatrzymania się w miejscu i wysłuchania poleceń ratownika. Na ustalony sygnał alarmowy (trzy krótkie gwizdki) kąpiel zostaje natychmiast przerwana a kąpiący się zbierają się na brzegu. Przed wejściem do wody i wyjściem z niej ratownik odlicza obecnych.

5.     Nie wolno wypływać poza teren oznakowany, skakać do wody z pomostów, kamieni itp. 

6.     W czasie kąpieli nie wolno wznosić okrzyków i wywoływać zbędnych alarmów. 

7.     Osoby pozostające na brzegu cały czas powinny obserwować kąpiących się. 

8.     Nauka pływania odbywa się w innym czasie niż kąpiel. 

9.     Regulamin kąpieli musi być umieszczony w widocznym miejscu przy kąpielisku lub miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli. 

10.   Każdy naruszający postanowienia regulaminu kąpieli może zostać dyscyplinarnie wydalony z obozu. 

11.   W przypadku korzystania z kąpielisk ogólnodostępnych poza terenem obozu komendant obozu ma obowiązek zapoznać uczestników z regulaminem danego obiektu oraz uzgodnić z jego kierownictwem zasady bezpiecznego korzystania z kąpieliska.

 

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.