Hufiec ZHP Milanówek

Warunki uczestnictwa Kolonia Zuchowa


Nazwa formy Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Harcerska Akcja Letnia Hufca Milanówek

Typ formy Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

 Kolonia Zuchowa

 

Dane organizatora)

Hufiec ZHP Milanówek

 

Adres formy Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Hufca ZHP Lubliniec w Kokotku ul. Pusta Kuźnica 23, 42-700 Lubliniec

 

Czas trwania

02.07.2022 – 15.07.2022

 

Data i godzina wyjazdu

02.07.2021

8.00 (zbiórka 7.30)

Miejsce wyjazdu

Zbiórka przy Hufcu od ul. Szkolnej

 

Data i godzina powrotu

15.07.2021

18.00-20.00

Miejsce powrotu

Przy hufcu od ul. Szkolnej

 

Kontakt do kierownika formy Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Bożena Osiadacz – 502 20 28 41

Piotr Kowalczyk – 601 69 92 78

 

 

Kontakt z kadrą podczas formy

j.w.

 

Uczestnicy są objęcie ubezpieczeniem NNW

 

 

Warunki socjalne podczas formy Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Kolonia Zuchowa zorganizowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi (Kolonia Zuchowa zostanie przeprowadzony zgodnie Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży). Uczestnicy kolonii (zuchy) będą spały w budynku murowanym w pokojach 3-6 osobowych z dostępem do węzła sanitarnego na korytarzu.

Koszt Kolonii, terminarz wpłat

Całkowity koszt pobytu uczestnika w wypoczynku wynosi:

 

a) dla zuchów, w terminie: 02.07.2022–15.07.2022: 1300,00 PLN

 

Odpłatności można dokonywać w ratach:

 

Zuchy

Zaliczka płatna do: 31.05.2022 - 300 PLN (zaliczka bezzwrotna)

Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto Hufca ZHP Milanówek, nr rachunku bankowego 80 1240 1138 1111 0010 2998 8548, tytuł wpłaty: DSCZ-HAL2022-Imię i Nazwisko uczestnika

 

Pozostała kwota płatna do: 26.06.2022 - 1000 PLN (lub korzystając z bonu turystycznego (500,00 PLN), płatne do 26.06.2022)

Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto Hufca ZHP Milanówek, nr rachunku bankowego 80 1240 1138 1111 0010 2998 8548, tytuł wpłaty: DSCZ-HAL2022-Imię i Nazwisko uczestnika

 

Wykorzystując Bon Turystyczny, pozostała kwota płatna do: 26.06.2021 różnica kwoty 500,00 PLN – opłata z Bonu Turystycznego płatne do 26.06.2022

Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto Hufca ZHP Milanówek, nr rachunku bankowego 80 1240 1138 1111 0010 2998 8548, tytuł wpłaty: DSCZ-HAL2022-Imię i Nazwisko uczestnika

 

Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:

•     zakwaterowanie w w/w warunkach,

•     wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja,

•     opieka kadry opiekuńczej (w tym wychowawców, ratownika, pielęgniarki);

•     ubezpieczenie od NNW,

•     program zgodny z Harcerskim Systemem Wychowawczym,

•     Wycieczkę wyjazdową, w zależności od obowiązujących w czasie wypoczynku zasad bezpieczeństwa.

•        Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

•                     mundur harcerski/zuchowy

•                     mały plecak, bidon lub butelka na picie,

•                     nakrycie głowy,

•                     ciepły sweter lub  bluza (2 sztuki),

•                     kurtka lub płaszcz przeciwdeszczowy,

•                     buty: sportowe (tenisówki), buty nieprzemakalne (ew. kalosze), buty przewiewne (sandały)

•                     podkoszulki, krótkie i długie spodnie (minimum 2 pary),

•                     biała podkoszulka,

•                     pidżama (2 komplety), bielizna osobista (przynajmniej 5 zmian),

•                     kosmetyki (szczoteczka do zębów, pasta, szampon, mydło, krem do opalania, środek przeciw komarom), ewentualnie płyn do prania,

•                     mała latarka,

•                     dwa ręczniki (ewentualnie jeden dodatkowy na kąpielisko),

•                     kostium kąpielowy, klapki,

•                     dwa czyste zeszyty A5 w linię lub w kratkę (jeżeli dziecko należy do gromady może zabrać śpiewniczek), papeteria i znaczki,

•                     długopis, ołówek, kredki (piórnik),

•                     strój na bal – dyskotekę,

•                     rozsądne kieszonkowe,

•                     dobry humor.

 

•          Środki ochrony osobistej (osłony nosa i ust, środki do dezynfekcji rąk np. żele/płyny/chusteczki antybakteryjne)

Posiłki

Liczba posiłków
w ciągu dnia

4 posiłki (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja)

Sposób przygotowania

Posiłki przygotowują kucharki, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i badania lekarskie. Posiłki przygotowywane są w budynku kuchennym, w którym zainstalowano niezbędny sprzęt zgodnie z wymogami sanitarnymi. Kuchnia utrzymywana jest w czystości. Posiłki przygotowywane są w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami (Wyżywienie przygotowane zgodnie z normami, zasadami i wymaganiami żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży).

 

Organizacja żywienia jest dostosowana do istniejących warunków higieniczno-sanitarnych.

 

Rodzaj posiłków

(śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja)

1.        Śniadania i kolacje - pieczywo mieszane (pszenne, żytnie lub mieszane).

2.        Urozmaicone składniki – wędliny, sery, mięso, ryby, jajka itp.

3.        Witaminy – owoce i warzywa.

4.        Do picia – herbata, kakao, kawa zbożowa, jogurty itp.

5.        W każdym z posiłków znajdują się warzywa surowe lub gotowane.

6.        Urozmaicony jadłospis

Sytuacje nadzwyczajne

1.        ZHP oraz uczestnik nie są odpowiedzialni za naruszenie obowiązków będących konsekwencją zakwalifikowania danej osoby jako uczestnika wypoczynku organizowanego przez ZHP na podstawie przepisów oświatowych w sytuacji, w której taki stan rzeczy spowodowany jest działaniem siły wyższej.

2.        Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od ZHP oraz uczestnika, a także niemożliwe do przewodzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne, kataklizmy społeczne, itp., które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, a których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności.

3.        ile więc okoliczność rozumiana jako siła wy sza wystąpi, a dodatkowo ta okoliczność będzie zasadniczo utrudniać (lub uniemożliwiać) zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, istnieje obowiązek poinformowania o tym drugiej strony na piśmie. W takim wypadku:

a.         O ile działanie siły wyższej będzie zasadniczo utrudniać zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, to wówczas strony uzgodnią wspólnie działania, jakie mogą być podjęte w celu usunięcia skutków działania siły wyższej, celem umożliwienia zorganizowania wypoczynku przez ZHP dla uczestnika;

b.        O ile działanie siły wyższej uniemożliwi zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, to w takim przypadku stosunek prawny łączący ZHP oraz uczestnika wygasa.

4.        W przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit. b, uczestnikowi nie przysługują względem ZHP jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące skutkiem tego, że dany wypoczynek nie doszedł do skutku. W takim przypadku uczestnik, w związku z wcześniej dokonaną na rzecz ZHP wpłatą, może domagać się zwrotu kwoty faktycznie przez niego wpłaconej, przy czym kwota ta będzie pomniejszona o rzeczywiste koszty poniesione przez ZHP na poczet wypoczynku organizowanego dla uczestnika.

5.        Uczestnik jednocześnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że na dzień wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego ZHP z uczestnikiem, w związku z wystąpieniem siły wyższej, może zaistnieć sytuacja, w której cała dokonana przez uczestnika wpłata została już wydatkowana na poczet organizowanego dla niego wypoczynku, a także sytuacja, w której ZHP wydatkował na poczet wypoczynku organizowanego dla uczestnika kwotę wyższą, niż przez niego wpłacona, a to z uwagi na zaległości uczestnika we wpłatach. W tym ostatnim przypadku, mimo wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego ZHP z uczestnikiem, w związku z działaniem siły wyższej, obowiązkiem uczestnika jest uzupełnienie tych wpłat.

6.        Uczestnik zwolniony jest z obowiązku płatności kwot, których wymagalność przypada po dniu wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego ZHP z uczestnikiem, w związku z wystąpieniem siły wyższej.

7.        W sytuacji, w której ZHP oraz uczestnik nie będą w stanie uzgodnić działań, o których mowa w pkt 3 lit. a, to także wówczas stosunek prawny łączący ZHP oraz uczestnika wygasa i zastosowanie znajdują pkt 4-6 powyżej.

Dodatkowe informacje

Podczas Kolonii Zuchowej niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Hufca ZHP Lubliniec w Kokotku ul. Pusta Kuźnica 23, 42-700 Lubliniec wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów prawnych. (Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji przed koloniąw formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora formy Harcerskiej Akcji Letniej.)

 

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami uczestników niepełnoletnich dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane w karcie kwalifikacyjnej wraz z dodatkiem. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia uczestnika.


Sposób użytkowania telefonów komórkowych: podczas kolonii telefony będą w depozycie u isntruktorów, będą udostępniane w czasie np. ciszy poobiedniej.

Jeżeli uczesnik zażywa stale leki, należy przy wyjeździe przekazać instruktorowi w opakowaniu zewnętrznym podpisanym imieniem i nazwiskiem dziecka. W opakowaniu powinna się znajdować pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podanie leków wraz z opisem sposobu dawkowania.

Informujemy, że podczas trwania kolonii zainteresowanym uczestnikom, postaramy się zapewnić możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych kościoła rzymskokatolickiego tj. niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, organizowanych w najbliższym kościele.

Regulaminy obowiązujące podczas formy HALiZ

 

I. REGULAMIN UCZESTNIKA

1. Uczestnik kolonii ma prawo: 

-          korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie zgrupowania, 

-          zgłaszania kadrze uwag o programie oraz organizacji zajęć, które będą w miarę możliwości uwzględniane, 

-          do udziału w zajęciach programowych organizowanych dla danej grupy wiekowej.

2. Każdy uczestnik kolonii ma obowiązek: 

-          bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym podczas wypoczynku regulaminom uczestnika, kąpieli, transportu, poruszania się po drogach oraz ochrony przeciwpożarowej. 

-          podporządkowania się instruktorom i wychowawcom, 

-          przestrzegania ustalonego rozkładu dnia, brania udziału w zajęciach, życiu kolonii, 

-         szanowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem sprzętu bazy i osobistego (Komenda kolonii nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenie sprzętu elektronicznego należącego do uczestnika), 

-          utrzymania czystości i porządku na terenie miejsca zakwaterowania oraz w obiektach ogólnodostępnych np. łazienki, toalety  

-          kulturalnego zachowania się w stosunku do wszystkich osób, zgodnego z Prawem Zucha.

-          dostosować się do zasad bezpieczeństwa sanitarnego

3. Uczestnikom kolonii zabrania się: 

-          posiadania zapałek, zapalniczek, noży, scyzoryków 

-          samowolnego oddalania się z terenu kolonii i zgrupowania, 

-        samowolnego zbliżania się do zbiorników i cieków wodnych, samowolnej kąpieli w nich, kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru opiekuna z uprawnieniami wychowawcy lub instruktora,

4. Ustala się następujące kary za nieprzestrzeganie regulaminu: 

-          upomnienie uczestnika w obecności grupy, 

-          nagana z ostrzeżeniem, 

-          usunięcie z kolonii. 

Naruszenie przez uczestnika regulaminu dotyczącego bezpieczeństwa – w szczególności zasad zbliżania się do wody, samowolnego oddalenie się od grupy, niepoinformowanie kadry o oddaleniu się z budynku może skutkować usunięciem z kolonii. 

5. Ustala się następujące nagrody za wyróżniającą postawę na kolonii:

-          pochwała uczestnika w obecności grupy

-          pochwała w rozkazie dziennym

-          pochwała w rozkazie zamykającym kolonię

 

II. REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH I WYCIECZEK

1. W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się rozkazom i zaleceniom prowadzącego - wyznaczonego przez komendanta kolonii. 

2. Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku podanym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami, na przedzie grupy zawsze idzie prowadzący wycieczkę, następnie najmłodsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu pozostałym, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy wycieczki i jeden z instruktorów/wychowawców! 

3. Kolumna porusza się według następujących zasad:

Zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika.

Należy pamiętać, że kolumna pieszych składająca się z dzieci powyżej 10 roku życia porusza się prawą stroną jezdni. Liczba osób idących w kolumnie obok siebie nie może przekroczyć czterech osób (pod warunkiem, że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni), zaleca poruszanie się kolumną dwuosobową. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 metrów, a odstępy między kolumnami nie mogą być mniejsze niż 100 m.

Przy ograniczonej widoczności prowadzący kolumnę pieszych (poruszający się po lewej stronie kolumny - bliżej drogi) musi świecić latarką o barwie koloru białego w przód, natomiast ostatnia osoba będąca w kolumnie powinna świecić latarką o barwie koloru czerwonego do tyłu.

W przypadku, gdy długość kolumny pieszych przekracza 20 m, niezależnie od warunków pogodowych prowadzący i zamykający kolumnę pieszych zobowiązany jest mieć na sobie element odblaskowy. Osoby idące w kolumnie przy skrajnej stronie ulicy (lewa strona) muszą nieść dodatkowe latarki barwy koloru białego rozmieszczone w odległości między sobą nie większą niż 10 m.

W trakcie mgły poruszanie się kolumny pieszych jest ZABRONIONE.

W przypadku kolumny pieszych składającej się z dzieci w wieku do lat 10, poruszanie się kolumny odbywa się lewą stroną jezdni a tworzące je osoby obligatoryjnie poruszają się dwuosobowo. W przypadku w/w kolumny pieszych przy niedostatecznej widoczności na drodze poruszanie się kolumny jest zabronione.

7. W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub innych szlakach przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach wyznaczonych lub przewidzianych przepisami. 

8. Nie wolno: 

-          odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego, 

-          maszerować po jezdni kolumną pieszych do lat 10 w warunkach niedostatecznej widoczności, 

-          prowadzić po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

9. Podczas wycieczki lub rajdu jeden opiekun powinien przypadać na maksymalnie: 

-          10 uczestników (turystyka kwalifikowana, np. górska), 

-          15 uczestników przy innych formach, m. in. z wykorzystaniem publicznych środków komunikacji.

 

III. REGULAMIN PRZECIWPOŻAROWY

1. Za stan bezpieczeństwa pożarowego odpowiada komendant zgrupowania, kadra zgrupowania, kadra instruktorska oraz wszyscy uczestnicy kolonii. 

2. Każdy zuch ma obowiązek znać przyczyny powstawania pożarów, zasady zapobiegania im oraz sposoby zachowania się w przypadku pożaru. Każdy uczestnik, jeżeli zauważy/poczuje dym (pożar) lub przyczynę mogącą spowodować jego powstanie, natychmiast zawiadamia o tym instruktora. 

3. W budynku musi znajdować się stanowisko z oznakowanym sprzętem przeciwpożarowym (gaśnica, hydrant). 

4. Sygnałem alarmu przeciwpożarowego są cztery długie gwizdki i sygnał głosowy: „alarm pożarowy”.

5. W wypadku powstania pożaru należy zachować spokój, w razie konieczności ewakuować uczestników pod opieką kadry. Uczestnicy opuszczają pomieszczenia i zbierają się na placu apelowym, po czym całą kolonią, pod opieką kadry, udają się na plac apelowy zgrupowania.

6. Komenda zgrupowania bezzwłocznie zawiadamia o pożarze Straż Pożarną. Członkowie kadry i pełnoletni członkowie drużyny zgrupowania, niezajmujący się ewakuacją uczestników, mają obowiązek przystąpienia do gaszenia pożaru za pomocą posiadanego sprzętu.  

7. Po przybyciu Straży Pożarnej na miejsce należy bezwzględnie podporządkować się rozkazom prowadzącego akcję i ściśle z nim współpracować. Po ukończeniu akcji sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia i środki gaśnicze należy bezzwłocznie przygotować do następnego użycia. 

8. Ustalenia porządkowe

a) Na kolonii zabrania się: 

-          rozpalania ognisk przez uczestników bez nadzoru kadry, 

-          rozpalania ognisk w odległości mniejszej niż 100 m od drzew, krzewów, urządzeń obozowych,

-          chodzenia z otwartym ogniem i posługiwania się nim,

-          zaśmiecania lasu puszkami po konserwach, butelkami, szkłem, papierem itp. 

-          przenoszenia, przechowywania i używania w pokojach materiałów łatwopalnych i żrących (np. świeczka, spirala na komary),

-          instalowania urządzeń elektrycznych bez zgody komendanta kolonii,

b) Ogniska 

-          odległość ogniska od lasu, zabudowań, namiotów, stogów siana, stert drzewa itp. nie może być mniejsza niż 100 m. Na terenie zgrupowania ogniska wolno palić tylko w wyznaczonym miejscu, 

-        przy wyborze miejsca należy uwzględnić kierunek wiejącego wiatru oraz zwracać uwagę, aby iskry nie były wznoszone w kierunku zabudowań, stogów siana itp. 

-          miejsce na ognisko należy oczyścić z chrustu, ściółki itp. i wysypać je piaskiem, 

-          wyznaczyć jednego lub dwóch "strażników ognia", których zadaniem będzie stałe czuwanie nad ogniskiem, 

-          w pobliżu ogniska zgromadzić sprzęt do zasypania ognia,

-          po zakończeniu ogniska należy zgasić ogień, popiół zaś przysypać ziemią lub zalać wodą. 

c) Inne

-          komendant kolonii ma obowiązek przeprowadzenia na początku każdego turnusu próbnego alarmu przeciwpożarowego,

-          niniejsze zasady mogą być uzupełniane bieżącymi zarządzeniami komendanta zgrupowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

 

IV. REGULAMIN SANITARNY KOLONII

1. Za porządek i czystość na terenie kolonii odpowiada komendant kolonii, który ustala zakres odpowiedzialności dla kadry wychowawczej.

2. Kadra kolonii obowiązana jest do prowadzenia pracy zdrowotno-wychowawczej z uczestnikami, w tym również w zakresie porządku, czystości i higieny.

3. Komendant kolonii lub osoby przez niego wyznaczone dokonują codziennie przeglądu czystości na terenie kolonii.

4. Za czystość w pokojach  odpowiadają ich mieszkańcy, zobowiązani do codziennego, starannego słania łóżek, trzepania koców, do utrzymywania ładu na półkach i w plecakach.

5. Za czystość łazienek i toalet odpowiadają wszyscy uczestnicy kolonii, w szczególności osoba odpowiedzialna wyznaczona przez komendanta

6. Uczestnicy mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

 

V. REGULAMIN TRANSPORTU

1. Zalecane jest, by za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych osoby z chorobą lokomocyjną na pół godziny przed skorzystaniem ze środka transportu zażyły Aviomarin/Lokomotive. W przypadku podróży autokarem osoby z chorobą lokomocyjną siadają z przodu;

2. Z drzwi autokaru i z pociągu uczestnicy wysiadają pojedynczo na lewą stronę, najpierw osoby znajdujące się bliżej wyjścia, potem siedzący dalej, po wyjściu należy odsunąć się od drzwi, aby nie utrudniać wysiadania innym;

3. Podczas wsiadania do autokaru zajmuje się miejsca od końca;

4. W środkach transportu PKP i PKS wszyscy uczestnicy wsiadają i wysiadają jednymi, wskazanymi przez kadrę drzwiami i są liczeni przez osobę z kadry odpowiedzialną za przejazd;

5. Podczas podróży pociągiem wszyscy uczestnicy znajdują się w przedziale wyznaczonym przez osobę z kadry odpowiedzialną za przejazd;

6. W razie konieczności skorzystania z toalety należy niezwłocznie powiadomić o tym kadrę;

7. Podczas podróży uczestnicy bezwzględnie podporządkowują się poleceniom kadry.

8. Osoby odprowadzające dzieci nie mogą wchodzić do środka transportu przeznaczonego do przewozu uczestników.

 

VI. REGULAMIN KĄPIELI

1.        Kąpiel indywidualna jest surowo zabroniona.

2.        Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu w grupach po 10 osób, pod opieką ratowników oraz komendanta kolonii lub wychowawców i w miarę możliwości pielęgniarki. 

3.        Kąpiel rozpoczyna się i kończy na sygnał podany przez prowadzącego kąpiel: krótki gwizdek na rozpoczęcie kąpieli (1 s), długi gwizdek na jej zakończenie (4s). Dwa krótkie gwizdki oznaczają „uwaga” i są sygnałem dla kąpiących się do natychmiastowego zatrzymania się w miejscu i wysłuchania poleceń ratownika. Na ustalony sygnał alarmowy (trzy krótkie gwizdki) kąpiel zostaje natychmiast przerwana a kąpiący się zbierają się na brzegu. Przed wejściem do wody i wyjściem z niej ratownik/kadra odlicza obecnych.

4.        Nie wolno wypływać poza teren oznakowany, skakać do wody z pomostów, kamieni itp. 

5.        W czasie kąpieli nie wolno wznosić okrzyków i wywoływać zbędnych alarmów. 

6.        Osoby pozostające na brzegu cały czas powinny obserwować kąpiących się. 

7.        Nauka pływania odbywa się w innym czasie niż kąpiel. 

8.        Regulamin kąpieli musi być umieszczony w widocznym miejscu przy kąpielisku lub miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli. 

9.        Każdy naruszający postanowienia regulaminu kąpieli może zostać ukarany brakiem możliwości korzystania z kolejnych kąpieli. 

10.      W przypadku korzystania z kąpielisk ogólnodostępnych poza terenem zgrupowania komendant kolonii ma obowiązek zapoznać uczestników z regulaminem danego obiektu oraz uzgodnić z jego kierownictwem zasady bezpiecznego korzystania z kąpieliska.

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.