Hufiec ZHP Milanówek

Poliglotka / Poliglota ***


1. Potrafi porozumieć się w podstawowych sprawach w co najmniej dwóch językach obcych i tłumaczyć rozmowę z wybranego języka.

2. Przetłumaczyła / przetłumaczył artykuły o tematyce skautowej, upowszechniając ich treść w swoim środowisku.

3. Zaoferowała / zaoferował swoją służbę jako tłumacz podczas spotkania skautowego organizowanego przez szczep, hufiec lub chorągiew.

4. Nauczyła / nauczył młodszych kilku zwrotów obcojęzycznych.Funkcję sprawności mistrzowskich pełnią certyfi katy językowe.

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.