Hufiec Milanówek

Historyk Rodzinny **


1. Poznała / poznał historię swojej rodziny, wykonała / wykonał wykaz ważnych rodzinnych wydarzeń.

2. Uporządkowała / uporządkował album rodzinny, opisała /opisał zdjęcia, ułożyła / ułożył je chronologicznie.

3. Odtworzyła / odtworzył drzewo genealogiczne swojej rodziny przynajmniej trzy pokolenia wstecz, korzystając np. z ksiąg kościelnych lub dokumentów rodzinnych. Uporządkowała / uporządkował dokumentację i pamiątki rodzinne (świa-dectwa, dyplomy, listy, pamiątki).

4. Prowadziła / prowadził kronikę rodziny, zapisała / zapisał w niej np. kilka ciekawych przygód rodziny, wywiady przeprowadzone ze starszymi członkami rodziny, słowniczek pierwszych słów młodszego rodzeństwa.

5. Współorganizowała / współorganizował i uczestniczyła / współuczestniczył w rodzinnej wycieczce do miejsc ważnych dla rodziny (np. miejscowość, z której pochodzą dziadkowie, kościół, w którym brali ślub, miejsce, gdzie poznali sięrodzice, miejsce walki, w której uczestniczył ktoś z rodziny).

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.