Hufiec ZHP Milanówek

„BOHATER HUFCA ZHP MILANÓWEK JANUSZ KUSOCIŃSKI’’

Regulamin Konkursu plastycznego

„BOHATER HUFCA ZHP MILANÓWEK JANUSZ KUSOCIŃSKI’’

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Komenda Hufca ZHP Milanówek

2. Celem konkursu jest:

a) zainteresowanie zuchów i harcerzy historią bohatera naszego hufca

b) integracja wokół wspólnego przedsięwzięcia

c) kształtowanie patriotyzmu

d) wyzwalanie kreatywności

e) rozwijanie talentów plastycznych

II. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być członek naszego hufca.

2. Konkurs jest podzielony na cztery kategorie wiekowe:

a) I kategoria – zuchy z klas 1-4

b) II kategoria – harcerze z klas 4-7

c) III kategoria – harcerze starsi i wędrownicy z klasy 8 i klas ponadpodstawowych

III. Warunki udziału w konkursie

1. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim

są całkowicie dobrowolne.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie drogą e-mailową na adres naszego hufca (Tytuł pliku to Imię i Nazwisko_Grupa wiekowa) : milanowek@zhp.pl

ZASADY KONKURSU ;

1. Uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną.

2. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.

3. Praca powinna ilustrować dowolnie wybraną scenę z życia Janusza Kusocińskiego.

4. Praca może zostać wykonana dowolną techniką.

5. Pracę należy wykonać w formacie A4.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy oraz prawidłowo wypełnionego i dołączonego do e-maila formularza konkursu i Oświadczenia (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)

7. Termin nadsyłania prac do 20 czerwca 2020 r.

IV. Zasady przyznawania nagród w konkursie.

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury na podstawie następujących kryteriów:

a) zgodność pracy z tematyką,

b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,

c) wkład pracy

d) ogólne wrażenia estetyczne.

2. Najwyżej ocenione prace w każdej kategorii zostaną nagrodzone.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 czerwca 2020 r. Termin ogłoszenia

wyników i lista zwycięzców zostaną zamieszczone w rozkazie.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.milanowek.zhp.pl

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego :

„BOHATER HUFCA ZHP MILANÓWEK JANUSZ KUSOCIŃSKI’’

 

Nazwisko i imię autora

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Tytuł pracy

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Nazwa jednostki

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………


Oświadczenie

Działając w imieniu:

...................................................................................................

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

niniejszym oświadczam, co następuje:

1) jestem uprawniona/uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia

2) zapoznałam /łem się z regulaminem konkursu „BOHATER HUFCA ZHP MILANÓWEK JANUSZ KUSOCIŃSKI’’, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień,

3) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej uczestnika w Internecie i w wybranych przez Organizatora konkursu mediach oraz pracy konkursowej uczestnika na wystawach oraz w trakcie uroczystości o patriotycznym charakterze,

4) zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem osobistej działalności twórczej uczestnika, przysługuje mu do ww. pracy ogół autorskich praw majątkowych i osobistych,

6) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu uczestnik nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy na następujących polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

a) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych,

c) w zakresie przechowywania i przekazywania pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu,

d) z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu uczestnik wraz z autorskimi prawami majątkowymi do pracy konkursowej przenosi nieodpłatnie na Organizatora wyłączne prawo do opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do ww. pracy.

.........................................................................

(miejscowość, data)

….....................................................................

(podpis uczestnika lub przedstawiciela ustawowego* uczestnika konkursu)

* Za przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej – uczestnika konkursu – uważa się rodzica dziecka lub jego opiekuna prawnego.

Jury konkursu, ze względu na otrzymanie dwóch prac, postanowiło przyznać nagrodę obu osobom zgłaszającym swoją pracę.

Nagrody zostaną wręczone na pierwszym możliwym apelu.

Każda z uczestniczek otrzyma:

Kredki świecowe, pamiątkową kartkę o Januszu Kusocińskim (z tego roku)

Prace obu uczestniczek zostaną w przyszłym roku wydane w formie kartek przez Hufcową Pocztę Polową dla uczczenia Urodzin Janusza Kusocińskiego.

Gratulujemy uczestniczkom konkursu i dziękujemy za przesłane prace.

Z harcerskim pozdrowieniem

Czuwaj!

Komenda Hufca Milanówek

im. Janusza Kusocińskiego

Jury konkursu

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.